اهمیت و نقش منابع انسانی در شرکت هزارمحصول

اگر چه در گذشته انسان در سازمان به عنوان نیروی کار ساده در کنار سایر منابع مادی به کار گمارده می شد، اما امروزه منابع انسانی جزء ارزشمندترین سرمایه تحت عناوین «سرمایه انسانی»، «سرمایه هوشمند» و «دارایی فکری» قلمداد می شود؛ چرا که مدیران به تجربه دریافته اند مفاهیمی چون «رضایت مندی مشتریان»، «تغییر و بهبود»، «نوآوری»، «کیفیت»، «رقابت» و نظایر آن همگی در قالب انسان و تغییر باورها و نگرش های آنان معنی و مصداق پیدا می کند. بر این اساس منابع انسانی جزء کلیدی ترین منبع در بین دیگر منابع سازمانی شرکت هزارمحصول (مانند: منابع مالی، منابع اطلاعاتی، منابع تکنولوژیکی و …) به حساب می آید و نقش مؤثری نیز در تنظیم و اجرای استراتژی و اهداف اصلی سازمان ایفا می نماید.

ما انگیزه ها را استخدام می کنیم و مهارت ها را آموزش می دهیم!

شرکت هزارمحصول مجری پخش محصولات غذایی و بهداشتی در استان های آذربایجان شرقی و غربی، از افراد با انگیزه و آموزش پذیر دعوت به همکاری می نماید. علاقمندان به همکاری پرسشنامه فوق را تکمیل و ارسال نمایند.